Vše o nákupu a reklamaci


OBCHODNÍ PODMÍNKY

 


 

Obchodní podmínky internetového obchodu Work4Fit.cz

 

Fakturační údaje 
Fakturační a korespondenční adresa:

Work4Fit.cz
Jan Škarda

Andělská Hora 208, 36471 Andělská Hora
IČ: 10804862

Bankovní spojení: 
Česká Spořitelna a.s. - 4444118083/0800

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu Work4Fit.cz (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese Work4Fit.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky roněž upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese Work4Fit.cz (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy.

1.2. Vzhledem k platné právní úpravě je rozlišováno, je-li kupujícím spotřebitel nebo podnikatel. 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

3.3Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Podtvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky prodávajícímu (akceptací). Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu e-mailovou zprávou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4444118083/0800, vedený u společnosti Česká Spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

 

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil- li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14-ti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím 

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3Nepřevezme-li kupující po opakované výzvě prodávajícího objednané zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených s doručováním zboží. Byla-li složena záloha na kupní cenu, je prodávající oprávněn složenou zálohu jednostranně započíst oproti sjednané smluvní pokutě.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě poškození obalu zásilky je kupující povinen své výhrady bezodkladně vytknout již při převzetí vůči přepravci a následně je bezodkladně uplatnit vůči prodávajícímu, jinak k nim nebude dále přihlíženo. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
6.5. Kupující je dále povinen co nejdříve po předání zboží prohlédnout a přesvědčit se o vlastnostech a množství dodávaného zboží, a to bezodkladně po převzetí zboží od přepravce.
6.6Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 – 1925, § 2099 – 2117
a § 2161 – 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí zboží je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc :

- má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
a na základě reklamy jimi prováděné,

- se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- odpovídá jakostí nebo provedeném smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je dodána v odpovídající množství, míře nebo hmotnosti,

- vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor
s kupní smlouvou“), má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo
na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti věci má kupující
i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo odstoupit od smlouvy. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo
na přiměřenou slevu i v případě, nemůže-li mu prodávající dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.4. Právo z vadného plnění kupující nemůže požadovat, pokud před převzetím věci o rozporu
s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) kalendářních měsíců od převzetí. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) kalendářních měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.6. Článek 7.5 těchto obchodních podmínek se nepoužije :

- pro věci prodávané za nižší cenu s vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána,

- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,

- vyplývá-li to z povahy věci.

7.7. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující
u prodávajícího na elektronické adrese prodávajícího reklamace@work4fit.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

 

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1. Na případné reklamace se vztahují právní předpisy České republiky, zejména zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, které bylo řádně kupujícím reklamováno. 

8.2. Kupující je povinen seznámit se s tímto reklamačním řádem v rámci těchto obchodních podmínek ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující s tímto reklamačním řádem bezvýhradný souhlas.

8.3. Zboží lze reklamovat odesláním písemné reklamace spolu s reklamovaným zbožím prostřednictvím přepravce na adresu provozovny prodávajícího, kdy pokyny pro vyplnění jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího v kolonce „Reklamace výměna“, a to bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků zboží, u spotřebního zboží nejpozději ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

8.4. Pro urychlení reklamace je vhodné, aby kupující spolu s reklamovaným zbožím dodal prodávajícímu doklad prokazující koupi zboží (daňový doklad – fakturu). Kupující je povinen předat do reklamace zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a se všemi součástmi a příslušenstvími, umožňujícími ověření reklamované vady.

8.5. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.6. V případě kupujícího – spotřebitele je prodávající povinen bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, a reklamaci vyřídit nejpozději v 30denní lhůtě. V případě, že kupujícím není spotřebitel, bude reklamace vyřízena v co nejkratší době.

8.7. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (součásti, příslušenství zboží, jiné podklady atd.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v co možná nejkratší lhůtě.
Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

8.8. Náklady spojené s dopravou zboží do provozovny prodávajícího a zpět jsou hrazeny prodávajícím pouze v případě, že reklamace bude oprávněná, tj. nebude se jednat
např. o mechanické poškození. Spolu s reklamací zboží zašle kupující prodávajícímu i žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží a doloží výši nákladů
(např. doklad). Náklady spojené s dopravou budou prodávajícím uhrazeny kupujícímu jen v přiměřené výši odpovídající povaze zboží a standardnímu způsobu dopravy.

8.9. Prodávající neručí za škodu způsobenou prodaným zbožím v případě jeho nevhodného použití. Kupující přejímá odpovědnost za škodu způsobenou užíváním zboží, a to i ve spojení s jiným zbožím.

8.10. Vyobrazení materiálů a barevných odstínů u zboží nabízeného na webových stránkách prodávajícího je pouze orientační, a to i s ohledem na možnosti nastavení monitoru počítače kupujícího. Monitor počítače kupujícího může zobrazené materiály a barevní odstíny zboží zkreslovat. Pokud si kupující není materiálem či barvou zboží jist měl by ve vlastním zájmu kontaktovat prodávajícího a v provozovně (je-li provozovna zřízena) prodávajícího se nezávisle přesvědčit, že vzorkovník zveřejněný
na webových stránkách prodávajícího je v souladu s jeho konkrétním požadavkem na materiál
a barevný odstín. Tato skutečnost může být při vyřízení reklamace kupujícího zohledněna.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

9.5Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.6. Vyřizování stížností, reklamací a uplatnění práv z vadného plnění je rovněž možné prostřednictvím elektronické adresy na info@work4fit.cz nebo na telefonním čísle 737 434 739 v pracovní době obchodu. Informaci o vyřízení stížnosti, reklamace
a práva z vadného plnění zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího nebo jej informuje telefonicky na telefonním čísle kupujícího uvedeném v objednávce zboží.

9.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává
ve vymezeném rozsahu mimo jiné i dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele.

9.8. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1735 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

9.9. Veškeré informace o zboží umístěném na webových stránkách prodávajícího jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.


10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována v souladu s právním pořádkem České republiky a zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to až do doby než písemně prodávajícímu sdělí, že se zpracováním svých osobních údajů nesouhlasí.

10.3. Kupující potvrzuje, že jím sdělené osobní údaje jsou přesné a správné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně chráněny proti zneužití. Osobní údaje prodávající nepředává žádné další fyzické či právnické osobě, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou však předány osobní údaje kupujícího jen v minimálním rozsahu potřebném pro dodání/doručení zboží.

10.5. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

10.6. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodního sdělení na svou elektronickou adresu,
a to do doby než prodávajícímu písemně sdělí, že o zasílání obchodního sdělení nemá zájem.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webovém rozhraní prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

11.2. Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzení objednávky,
nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

11.3. Pokud je smluvní stranou kupní smlouvy fyzická či právnická osoba s bydlištěm či sídlem mimo území České republiky (mezinárodní prvek), smluvní strany sjednávají, že se smluvní vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího-spotřebitele z obecně závazných právních předpisů.

11.4. Je-li některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho z ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího :

- adresa provozovny : Andělská Hora 208, 36471 Andělská Hora

- adresa elektronické pošty : info@work4fit.cz

- telefon : 737 434 739

11.6. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2021